Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Bajki Pana Kleksa
PLANETA JUBLAMA SP. Z O.O. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie ze standardem WCAG 2.1. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Bajki Pana Kleksa.Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29

Zgodność ze standardami
Strona internetowa jest zgodna ze standardem WCAG 2.1.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępnościDeklarację sporządzono dnia: 2020-06-29Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-06-29Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Adarczyk E-mail: patrycja@bajkapanakleksa.pl Telefon: +48 661 013 905 Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Projektu Adres: Centrum Kultury Nauki i Zabawy – Bajka Pana Kleksa ul. Porcelanowa 23, Katowice, 40-246E-mail: patrycja@bajkapanakleksa.pl Telefon: +48 661 013 905.

Dostępność architektoniczna
Misją Centrum Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana Kleksa” jest inkluzja społeczna mająca na celu wspieranie osób niepełnosprawnych. Dlatego też miejsce zaprojektowane jest zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania Centrum jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub posiadających niepełnosprawności ruchowe brak jest progów, są szerokie drzwi oraz winda. Miejsce posiada również specjalną ofertę dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi gdyż jest możliwe przyciemnienie ekspozycji, obniżone są tony, wyłączana jest muzyka. Całość ekspozycji jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych mających obniżone możliwości widzenia i słuchu. W celu wsparcia osób niepełnosprawnych ceny biletów są niższe a ich opiekunowie są wpuszczani za symboliczne 5 złotych.