Regulamin pobytu w Bajce Pana Kleksa

 1. Godziny otwarcia Bajki Pana Kleksa (zwanej dalej BPK):
 2. BPK jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00, a w weekendy 10:00-20:00
 3. Godziny otwarcia wystaw czasowych określa Dyrektor BPK odrębnymi zarządzeniami.
 4. Atrakcje Bajki Pana Kleksa:
 5. Wystawa interaktywna podzielona jest na 8 stref tematycznych:– Ostatni Rezerwat Przyrody;
 6. – Kraina Szpaka Mateusza;
 7. – Kuchnia Pana Kleksa;
 8. – Psi Raj;
 9. – Królestwo Bajdocji;
 10. – Abecja;
 11. – Planeta Fantazja;
 12. – Złomowisko Robotów.
 13. Wystrzałowe salki urodzinowe, gdzie istnieje możliwość zorganizowania urodzin po uprzedniej rezerwacji terminu
 14. Podstawą wejścia na atrakcje jest posiadanie ważnego biletu wstępu, zaproszenia lub vouchera.
 15. W przypadku wykupienia ulgowych biletów wstępu, należy na życzenie obsługi BPK przedstawić dokument uprawniający do korzystania z ulgi.
 16. W każdym przypadku wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i godziny zwiedzania online.
 17. Wejście na atrakcje możliwe jest po uprzednim pozostawieniu w szatni: płaszczy, toreb, plecaków, parasoli, itp. Regulamin Szatni został uregulowany poniżej.
 18. Dostępne są cztery formy zwiedzania ekspozycji:
 19. Zwiedzanie indywidualne;
 20. Zwiedzanie z Panem Kleksem – zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, a zwiedzający winni stosować się do uwag i zaleceń obsługi BPK;
 21. Zwiedzanie grupowe – zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, a zwiedzający winni stosować się do uwag i zaleceń obsługi BPK.
 22. Zwiedzającym zabrania się:
 23. wnoszenia i spożywania żywności i napojów,
 24. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 25. zakłócania porządku.
 26. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, także papierosów elektronicznych i spożywania napojów alkoholowych.
 27. Zwiedzający odpowiada finansowo za szkody materialne spowodowane przez niego na terenie BPK (obiektu i terenu wokół obiektu).
 28. Ze względów bezpieczeństwa BPK zastrzega sobie prawo do regulacji ilości osób przebywających na terenie obiektu.
 29. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi.
 30. Zgody Dyrektora BPK wymaga:
 31. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
 32. organizowanie akcji reklamowych,
 33. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę BPK w celach komercyjnych.
 34. Zabrania się wstępu do BPK osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu ekspozycji, zakłóca porządek, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 35. Osoby małoletnie na terenie BPK muszą przebywać cały czas pod opieką osoby dorosłej.
 36. Na terenie BPK za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie (pracownicy BPK nie pełnią tej roli).
 37. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z winny jego podopiecznego.
 38. Niedopuszczalne jest korzystanie z ekspozycji w sposób sprzeczny z oznaczeniami znajdującymi się na terenie obiektu.
 39. BPK nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z jej winy w tym szkody/urazy powstałe u opiekunów prawnych i ich podopiecznych.
 40. Wystawa skierowana jest dla wszystkich odbiorców w wieku 0-110 lat, zwłaszcza dla osób powyżej 5 roku życia.
 41. Przed wejściem na ekspozycję Bajki Pana Kleksa dzieci mają obowiązek zmiany skarpetek.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI W Bajce Pana Kleksa

 1. Regulamin korzystania z szatni zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z szatni w budynku, w którym mieści się  Bajka Pana Kleksa.
 2. Szatnia przyjmuje w celu przechowania okrycia wierzchnie, parasole, bagaż podręczny itp.
 3. Szatnia czynna jest w godzinach funkcjonowania Bajki Pana Kleksa.
 4. Szatnia nie przyjmuje w celu przechowania następujących przedmiotów:
 5. przedmiotów wartościowych i pieniędzy;
 6. dokumentów;
 7. biżuterii i kosztowności innego rodzaju;
 8. sprzętu elektronicznego, w szczególności: komputerów przenośnych, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych;
 9. elementów okryć wierzchnich znacznej wartości, które można odłączyć od pozostałej części okrycia bez jego uszkodzenia,
 10. przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu;
 11. zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych;
 12. zwierząt, w tym wszelkich zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach.
 13. Pozostawienie przedmiotów określonych w ust. 1 w szatni, bez wiedzy pracowników Bajki Pana Kleksa stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca przedmioty tego rodzaju w szatni czyni to wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja dla osób korzystających z bajki pana Kleksa

Informacja dla osób korzystających z BAJKI PANA KLEKSA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Planeta JuBlaMa Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowej 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752524, REGON: 381772256, NIP: 9542798743, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby Administratora. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku osób reprezentujących również wskazać podmiot, w imieniu którego osoba ta występuje, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji, w celu ustalenia Pana/Pani tożsamości.
 3. Zakres Danych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane, które zostały nam przez Panią/Pana przekazane bądź pozyskaliśmy je w wyniku zarejestrowania Pani/Pana osoby przez urządzenia monitorujące; w szczególności dotyczy to: imię, nazwisko, adres, numer konta bankowego i wizerunek
 4. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 5. W przypadku wstępu na podstawie kupionego biletu lub zaproszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f RODO), w związku z rezerwacją/ kupnem biletów lub w związku z otrzymanym zaproszeniem.
 6. obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 70 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), w celu dokonania rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych,
 7. tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora wynikających z konieczności prawidłowej identyfikacji osób korzystających z obiektu i szatni, w szczególności w wypadku skorzystania z biletu ulgowego,  dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do Administratora lub obrony przed tymi roszczeniami, a także w  celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Bajki Pana Kleksa oraz ochrony  mienia Bajki Pana Kleksa jak i mienia powierzonego do przechowania ( w tym celu Bajki Pana Kleksa stosuje monitoring wizyjny) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wstępu do Bajki Pana Kleksa.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 10. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania Administratora, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne.
 11. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:
 12. obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
 13. jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
 14. udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.
 15. Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 16. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych na podstawie biletu oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa przysługujących Administratorowi i w stosunku do Administratora z uwagi na to, że jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 17. W przypadku marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora będziemy przechowywali Pani/Pana dane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 18. Ponadto Pani/Pana dane będziemy przetwarzali w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej. Co do zasady będzie to okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 19. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z realizowanym monitoringiem nie będzie trwało dłużej niż przez okres 3 miesięcy
 20. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 22. Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.